Współpraca Klasy Humanistycznej z ATH

Cele ogólne:

 • rozbudzanie zainteresowań humanistycznych i poszerzanie horyzontów myślowych,
 • pogłębianie wiedzy  na temat literatury i jej szeroko rozumianych kontekstów,
 • wzbogacenie warsztatu polonistycznego o narzędzia służące analizie i interpretacji tekstów,
 • kształtowanie potrzeb czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze,
 • przygotowanie do podjęcia studiów; zapoznanie z środowiskiem akademickim

 

Zadania dla uczniów:

 • uczestnictwo w wykładach połączone z nauką notowania,
 • uczestnictwo w warsztatach rozwijających umiejętności analizy i interpretacji tekstów,
 • przygotowanie do dyskusji : własnych , wspólnych ze studentami jak i pracownikami naukowymi ATH
 • przygotowanie do wystąpień, prezentacji,
 • propagowanie  czytelnictwa literatury naukowej

 

Zadania dla nauczycieli:

 • przygotowanie uczniów do wykładów, warsztatów, seminariów itp.
 • opieka nad studentami w czasie praktyk

 

Efekty:

 • ukształtowanie chętnych i świadomych odbiorców kultury,
 • wzrost czytelnictwa,
 • podniesienie wyników egzaminów maturalnych ustnych i pisemnych  z przedmiotów humanistycznych, szczególnie na poziomie rozszerzonym

 

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:

 • Wykłady i zajęcia warsztatowe dla uczniów obejmujące swym zakresem tematykę związaną z kontekstami  literatury poszczególnych epok , zgodnie z realizacją podstawy programowej języka polskiego w klasie, organizowane na terenie LO przez pracowników Wydziału Humanistyczno – Społecznego ATH
 • Umożliwienie uczniom korzystania z zasobów Biblioteki ATH
 • Przyznanie zainteresowanym uczniom Karty Sympatyka  Polonistyki w ATH
 • Organizacja wspólnych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę  humanistyczną (wykłady, prezentacje, konferencje  i sesje naukowe i popularnonaukowe)
 • Udział uczniów LO w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych na terenie ATH
 • Możliwość dostępu do Sali Informatycznej Akademickiego Centrum Informacji (ACI) ATH
 • Organizacja spotkań integracyjnych  ( uczniów LO ze studentami WHS ATH) – np. organizowanie uczniowskich sesji tematycznych przy współudziale studentów filologii, filologii polskiej i pedagogiki ATH